Algemene Voorwaarden

Van:
Belgie Vacature Groep hierna te noemen: BVG
 

Artikel 1 Definities

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt:
 • internetsite:
  de door BVG op Internet verzorgde portal die voor iedereen toegankelijk is via de internetsite www.BelgieVacature.be, alsmede alle andere internetsites van BVG die toegankelijk zijn via aan deze domeinnaam gerelateerde sublevel domeinnamen.
 • opdrachtgever:
  de natuurlijke of ieder (rechts)persoon met wie een overeenkomst wordt gesloten en / of die van de diensten van BVG gebruik maakt zoals onder meer aangeboden wordt op de site.
 • overeenkomst:
  de afspraken tot dienstverlening tussen BVG en opdrachtgever op grond waarvan BVG diensten aan opdrachtgever ter beschikking stelt, welke schriftelijk of digitaal zijn vastgelegd en waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.
 • diensten:
  de dienst(en) zoals vastgelegd in de overeenkomst gesloten tussen opdrachtgever en BVG.
 • credit:
  een door opdrachtgever aangeschaft tegoed waarmee opdrachtgever gebruik kan maken van de diensten van BVG.
 • gebruikers:
  werkzoekenden en / of kandidaten die een job alert hebben aangemaakt in hun afgeschermde account op de internetsite, opdrachtgevers en iedere natuurlijke of (rechts)persoon die gebruik maakt van de diensten van BVG.

Artikel 2 Algemeen

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere promotie, offerte en overeenkomst tussen BVG en een opdrachtgever waarop BVG deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard.
 2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3 Promoties en offertes

 1. De door BVG gemaakte offertes zijn vrijblijvend en geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. BVG is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd, of bij een mondelinge opdracht, die door BVG schriftelijk wordt bevestigd middels een opdrachtbevestiging, zijnde de opdrachtbevestigingse-mail en de factuur.
 2. De prijzen in de genoemde promoties en offertes zijn exclusief BTW (21 %)en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 3. Promoties of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
 4. Er worden geen media- en of bureaukortingen gegeven op promotietarieven.

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst

 1. De opdrachtgever draagt zorg dat alle gegevens, waarvan BVG aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan BVG worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig of onbruikbaar of niet compleet en/of beschadigd aan BVG zijn verstrekt, heeft BVG het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.
 2. BVG is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat BVG is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte gegevens.
 3. BVG is niet aansprakelijk voor een minimum aantal of minimum kwaliteit van sollicitaties vanwege gebruikers (werkzoekenden / kandidaten) op de vacatures van de opdrachtgever.
 4. BVG is niet aansprakelijk voor investeringen die de opdrachtgever heeft gedaan met betrekking tot het contract en in afwachting van een minimum aantal sollicitaties.
 5. Een annulering of wijziging van een opdracht dient schriftelijk plaats te vinden en dient uiterlijk twee werkdagen na het aanmaken van een vacaturetegoed, doch vóór het online plaatsen van de vacature door BVG te zijn ontvangen. Indien een opdracht niet tijdig is geannuleerd of gewijzigd, dan is de opdrachtgever het volledige bedrag zoals beschreven in de opdrachtbevestiging verschuldigd.
 6. Het onbeperkt vacatures plaatsen is persoonlijk voor de organisatie van de opdrachtgever en niet-overdraagbaar. Indien de zeggenschap in de organisatie wijzigt, bijvoorbeeld door een fusie of overname, blijft het onbeperkt vacatures plaatsen enkel inzetbaar voor de organisatie van de opdrachtgever zoals deze bestond vóór de wijziging in zeggenschap. Het onbeperkt vacatures plaatsen is uitsluitend bedoeld voor de plaatsing van concrete en, op het moment van plaatsing, in de eigen organisatie van de opdrachtgever openstaande, unieke vacatures. Het plaatsen van vacatures namens of ten behoeve van derden is uitdrukkelijk niet toegestaan.

Artikel 5 Weigering van advertenties

 1. BVG is te allen tijde gerechtigd om zonder opgave van redenen advertentieopdrachten te weigeren, te annuleren of de uitvoering daarvan op te schorten, zonder dat dit op enigerlei wijze kan leiden tot schadeverplichtingen. Deze bevoegdheid van BVG geldt eveneens voor advertentiecontracten waaraan reeds gedeeltelijk uitvoering is gegeven.
 2. Reclame-uitingen moeten voldoen aan de eisen die de Belgische Reclame Code Commissie stelt. Bovendien behoudt BVG zich het recht voor om tekst en vorm van alle advertenties, die voor plaatsing op de internetsite worden aangeboden, in alle redelijkheid te wijzigen.
 3. Anonieme vacatures worden niet geplaatst. Opdrachtgever mag uitsluitend daadwerkelijk bestaande, bedrijfsherkenbare (niet-anoniem) en concrete, op het moment van plaatsing, openstaande vacatures plaatsen op de site. Het is niet toegestaan om meerdere en / of verschillende functies in één vacatureplaatsing te plaatsen en / of te noemen. 

Artikel 6 Contractduur; uitvoeringstermijn

 1. De overeenkomst wat betreft vacature tegoed tussen BVG en een opdrachtgever wordt aangegaan voor de periode van 12 maanden, of een nader afwijkend overeengekomen periode die op de offerte / opdrachtbevestiging is vermeld, ingaande op de dag van aanschaf. Na afloop van deze periode komt het vacature tegoed (credits) automatisch te vervallen en is dit niet meer bruikbaar. Eenmaal aangeschaft vacature tegoed (credits) kan niet meer worden ingewisseld voor geld.
 2. Na het sluiten van deze overeenkomst stemt de opdrachtgever ermee in om via e-mail of met de post vragenlijsten, nieuwsbrieven en andere commerciële berichten te ontvangen die BVG helpen haar kwaliteitsnormen te verbeteren en te handhaven. De opdrachtgever kan zijn toestemming te allen tijde intrekken zonder formele voorwaarden. De intrekking van de toestemming wordt onmiddellijk van kracht.
 3. Door de aankoop van een vacature tegoed verkrijgt de opdrachtgever het recht om binnen één jaar, of binnen een nader afwijkend overeengekomen periode die op de offerte/opdrachtbevestiging is vermeld, het aangeschafte vacature tegoed (credits) te gebruiken op de site.
 4. Per geplaatste vacature wordt één credit van het vacaturetegoed afgeboekt. 
 5. Elke overeenkomst wordt aangegaan voor de daarin aangegeven periode. Tussentijdse beëindiging is niet mogelijk, m.u.v. de volgende gevallen:
  • Elk der partijen heeft tevens het recht de overeenkomst te ontbinden indien de andere partij, ook na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke, schriftelijke ingebrekestelling, stellende een redelijke termijn voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van verplichtingen uit de overeenkomst.
  • Ingeval één van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de overeenkomst zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, een en ander onder behoud van rechten.

Artikel 7 Vacatureteksten en sollicitaties

 1. De vacatures die op de site worden gepubliceerd kunnen door middel van scannen en tekstherkenning zijn overgenomen uit de oorspronkelijke bronnen. Ondanks de hoge zorg die BVG besteedt aan correcte overname, zijn fouten door storingen in dit proces niet uitgesloten. Om deze reden kunnen er, naast inhoudelijke onjuistheden, tevens onjuistheden voorkomen bij de selectie van vacatures, zowel online als via het job alert. In de advertentie geïnteresseerde personen kunnen dan ook geen rechten ontlenen aan de gepresenteerde teksten. Bij twijfel over de juistheid van de gegevens of bij constatering van onjuistheden raden wij dan ook aan om contact met BVG op te nemen. BVG is niet verantwoordelijk voor de schade die direct of indirect ontstaat door gebruik van de informatie die op de site wordt ontleend.
 2. De op de site gepubliceerde vacature-, en organisatiegegevens zijn eigendom van BVG of van opdrachtgever. Het is daarom niet toegestaan deze gegevens zonder toestemming geheel of ten dele over te nemen, op een andere wijze te publiceren of door te verkopen aan derden dan wel aan opdrachtgever gelieerde partijen, of anderszins op commerciële grondslag ter beschikking stellen aan derden van wel aan opdrachtgever gelieerde partijen.
 3. BVG is niet aansprakelijk voor de juistheid van de gegevens die op verzoek van de opdrachtgever of de gebruiker door BVG werden gepubliceerd. BVG is niet aansprakelijk voor de verklaringen in deze gegevens.
 4. Sollicitaties kunnen op twee manieren worden ontvangen: rechtstreeks via e-mail of via eigen (werkenbij)website. In het geval van ‘via e-mail’ wordt de sollicitatie direct doorgestuurd naar het opgegeven mailadres in de vacatureplaatsing en opgeslagen in het afgeschermde account van de bijbehorende organisatie. Vanuit het account is de sollicitatie 3 maanden beschikbaar gesteld. In het geval van ‘via eigen (werkenbij) website’ wordt een kandidaat direct doorgestuurd naar de website van de opdrachtgever (en verlaat diegene BelgieVacature.be). In beide situaties is BelgieVacature.be geen verwerker van de (persoons)gegevens van de kandidaat.

Artikel 8 Betaling

 1. Bij opdrachten zullen de verschuldigde kosten éénmalig vooraf in rekening worden gebracht. Bij gespreide betaling wordt 4% toeslag in rekening gebracht.
 2. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op. Verrekening door opdrachtgever is niet toegestaan.
 3. Indien opdrachtgever facturatie en betaling uitbesteedt aan partner / communicatie agentschap / mediabureau garandeert de opdrachtgever betaling uiterlijk binnen 30 dagen, waarbij opdrachtgever verantwoordelijk is dat hun partner deze afspraak nakomt.
 4. De facturen of bedragen welke op de vervaldag niet betaald werden, zijn vanaf dit ogenblik van rechtswege en zonder enige voorafgaande ingebrekestelling onderworpen aan een intrest van 12% op jaarbasis. Bovendien zal het bedrag van de factuur van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling verhoogd worden met een forfaitaire schadevergoeding ad 10% van het factuurbedrag, met een minimum van € 75,-
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van BVG op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 6. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling door de partner van de opdrachtgever, draagt opdrachtgever zorg voor het verschuldigde bedrag aan BVG. Indien opdrachtgever / partner van opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling, zie artikel 8.4. Tevens wordt de dienstverlening van BVG opgeschort totdat betaling van de factuur is voldaan.
 7. Bij het (eerder) intrekken van een geplaatste vacature of ontbinding van een gedane overeenkomst buiten de in artikel 4 gestelde termijn waarbinnen een opdracht kosteloos kan worden geannuleerd zal geen [gedeeltelijke] restitutie plaatsvinden.

Artikel 9 Reclameren

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 3 werkdagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 5 werkdagen na plaatsing van de vacature(s) schriftelijk te worden gemeld aan BVG . De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat BVG in staat is adequaat te reageren.
 2. Indien een klacht gegrond is, zal BVG de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
 3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal BVG slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 10.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

 1. BVG is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig of onjuist plaatsen van advertenties (vacatures) door overmacht waar BVG geen invloed op heeft.
 2. Uitsluitend in geval van grove schuld en/of opzet is de aansprakelijkheid van BVG in alle gevallen beperkt tot hoogstens de factuurwaarde van dat gedeelte van de overeenkomst, waar de aansprakelijkheid uit voortvloeit.
 3. BVG is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

Artikel 11 Vrijwaringen

 1. De opdrachtgever vrijwaart BVG voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
 2. Indien opdrachtgever aan BVG informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.
 3. De opdrachtgever vrijwaart BVG volledig voor alle mogelijke claims van de opdrachtgever en derden op enige wijze voortvloeiende uit en/of verband houdende met het gebruik van de opdrachtgever van deze site.

Artikel 12 Intellectuele eigendom en auteursrechten

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van producten en materiaal, in verband met de voorbereiding en uitvoering van de overeenkomst, al dan niet ontwikkeld ten behoeve van opdrachtgever, blijven berusten bij BVG.
 2. BVG zal opdrachtgever vrijwaren tegen elke rechtsvordering welke gebaseerd is op de bewering dat door BVG zelf ontwikkelde programmatuur, apparatuur of materialen inbreuk maken op een in Belgie geldend recht van intellectuele eigendom, onder de voorwaarde dat opdrachtgever aan BVG onverwijld schriftelijk informeert over het bestaan en de inhoud van de rechtsvordering en de afhandeling van de zaak, waaronder het treffen van eventuele schikkingen, geheel overlaat aan BVG. De opdrachtgever zal daartoe de nodige volmachten, informatie en medewerking aan BVG verlenen om zich, zo nodig in naam van de opdrachtgever, tegen deze rechtsvorderingen te verweren. Deze verplichting tot vrijwaring vervalt indien en voor zover de betreffende inbreuk verband houdt met wijzigingen die de opdrachtgever in genoemde zaken heeft aangebracht of door derden heeft laten aanbrengen.

Artikel 13 Gegevens van de organisatie

 1. De gevraagde gegevens bij het registreren als opdrachtgever voor een account om vacatures te plaatsen zijn noodzakelijk en wettelijk verplicht ten behoeve van het leveren van de dienst.
 2. Contact met bedrijven / werkgevers wiens contactinformatie op de site staat, is uitsluitend bedoeld voor gebruikers (werkzoekenden), met het doel te reageren op de vacatures.
 3. Communicatie met of acquisitie bij opdrachtgever naast dit voornoemde doel is niet toegestaan. Voor overige informatie met betrekking tot de advertentiemogelijkheden verwijzen wij u naar BVG.

Artikel 14 Toepasselijk recht

 1. In geval van betwisting is uitsluitend het Belgische recht van toepassing en zijn uitsluitend de Rechtbanken van Antwerpen, afdeling Turnhout en het Vredegerecht van Herentals bevoegd om van het geschil kennis te nemen.