Taken en verantwoordelijkheden

Je hebt interesse in juridische thema’s en bent op zoek naar een job met een maatschappelijke meerwaarde? Je gaat graag procesmatig en gestructureerd te werk en bent overtuigd van het belang van een correcte dienstverlening? Je werkt graag in teamverband maar ook zelfstandigheid schrikt je niet af? Dan ben je geknipt voor een juridische functie binnen FOD Financiën.
Er zijn vacante plaatsen bij verschillende algemene administraties van de FOD Financiën.

Je takenpakket hangt af van de dienst van tewerkstelling. Bij de uitoefening van deze functies kom je mogelijk in contact met het publiek.
Binnen de Algemene Administratie van de Fiscaliteit zal je takenpakket er als volgt uitzien:

 • Je onderzoekt de administratieve bezwaarschriften, je analyseert de aangehaalde argumenten, je nodigt de belastingplichtige uit voor een mondelinge toelichting, indien hij daarom vraagt, en je stelt een gemotiveerde beslissing op die duidelijk het standpunt van de administratie verwoordt;
 • Je formuleert mondelinge en schriftelijke adviezen binnen je vakgebied en je doet aanbevelingen over de toepassing en interpretatie van de reglementering;
 • Je stelt conclusies op voor de Belgische Staat, je volgt nauwgezet hangende gerechtelijke procedures op en vertegenwoordigt (eventueel) de administratie voor hoven en rechtbanken;
 • Je krijgt veel informatie om te behandelen. Met het oog op efficiënte en effectieve acties, kan je adequate conclusies trekken door de juiste informatie op te zoeken en te analyseren;
 • Je blijft op de hoogte van evoluties op het vlak van Fiscaliteit. Je volgt de voorziene cursussen en je doet binnen je team aan kennisdeling.
Meer info over de jobinhoud?
Filip Hindryckx - Centrumdirecteur Centrum P Brugge (AA Fiscaliteit)
FOD Financiën
Tel.: 025778601
E-mail: filip.hindryckx@minfin.fed.be
Binnen de Algemene Administratie van de Inning en Invordering kan je tewerkgesteld worden bij een team Invordering of een Juridische dienst.
Bij een team Invordering zal je volgende taken uitvoeren:
 • Je start invorderingsdossiers op bij burgers of ondernemingen die niet spontaan hun belastingen, taksen en rechten betalen. Je zorgt ervoor dat onze maatschappij de nodige middelen heeft om tal van waardevolle projecten te kunnen realiseren (onderwijs, goede infrastructuur, sociale voorzieningen…);
 • Je verzamelt zelfstandig de nodige informatie om invorderingsacties te kunnen ondernemen en indien nodig vorder je in via een gerechtsdeurwaarder of bij een derde. Je past hierbij de - door onze FOD ontwikkelde - invorderingsstrategie toe;
 • Je staat afbetalingsplannen toe binnen het kader van de teambevoegdheden en neemt bewarende maatregelen indien nodig;
 • Je behandelt ook dossiers die niet-invorderbaar zijn via de voorziene procedures binnen de invorderingsstrategie;
 • Je beantwoordt telefonisch, per e-mail of per brief vragen van burgers of ondernemingen.
Indien je bij een Juridische dienst tewerkgesteld zal worden, bestaat het takenpakket uit:
 • Je behandelt verzoeken van externe en interne klanten zoals vrijstelling nalatigheidsinteresten, onbeperkt uitstel van de invordering, afbetalingsplannen en vragen tot doorhaling van schulden;
 • Je volgt dossiers in het kader van collectieve procedures op. Hiertoe evalueer je o.a. de betalingsvoorstellen van curatoren, schuldbemiddelaars en vereffenaars. Je verzamelt de nodige gegevens, doet een solvabiliteitsonderzoek en maakt een verslag op met de feitelijke en juridische argumenten;
 • Je verwerkt dossiers invorderingsbijstand met het buitenland. Je analyseert de verzoeken van de ontvangers en de buitenlandse overheden. Je evalueert welke invorderingsacties je moet ondernemen en correspondeert met zowel Belgische als buitenlandse overheden.
Meer info over de jobinhoud?
Yves Beeken (team Invordering - AA Inning & Invordering)
FOD Financiën
Tel.: 025757303
E-Mail : yves.beeken@minfin.fed.be
Erik Bourbon (Juridische dienst - AA Inning & Invordering)
FOD Financiën
Tel.: 025789181
E-Mail : erik.bourbon@minfin.fed.be
Binnen de Algemene Administratie van de Douane & Accijnzen zal je tewerkgesteld worden bij de centrale dienst Strafvordering – Departement Geschillen, met als mogelijke taken:
 • Je analyseert en verifieert de samenhang van gegevens (bijvoorbeeld nalezen van een pv, inventaris van stukken, analyseren van bewijsstukken, nagaan of er recidive is, bijkomende info opvragen via wederzijdse bijstand…);
 • Je zoekt, indien nodig, bijkomende informatie in diverse gegevensdragers op en vult de beschikbare gegevens aan, op basis van de opzoekingen;
 • Je vraagt bewijsstukken op (bijvoorbeeld boekhouding, stavingstukken of facturen vermeld in de aangifte);
 • Je voert de vastgelegde fases in het dossier uit, volgens de bestaande procedures of voorschriften, en vervolledigt de gepaste informaticatoepassingen;
 • Je vervolledigt de documenten of fiches volgens de procedures of voorschriften;
 • Je houdt toezicht op en controleert technische of financiële gegevens van de dossiers en, in geval van ruimte tot interpretatie van procedures, regels of wetgeving, voer je een persoonlijke analyse uit en leg je verbanden tussen de verschillende gegevens;
 • Je biedt ondersteuning aan regionale diensten Geschillen.
Meer info over de jobinhoud?
Luc Van De Velde-Poelman – Adviseur-Generaal (AA Douane & Accijnzen)
FOD Financiën
Tel.: 025764487
E-Mail : luc.vandeveldepoelman@minfin.fed.be
 
Binnen de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie zal je tewerkgesteld worden bij de Administratie Rechtszekerheid. Als dossierbeheerder voer je o.a. de volgende taken uit:
 • Je behandelt registratie- en hypothecaire formaliteit (zoals het lezen en analyseren van akten, het berekenen van zowel retributies als registratie- en hypotheekrechten);
 • Je werkt de documentatie bij;
 • Je behandelt teruggavedossiers registratie- en hypotheekrechten;
 • Je behandelt de repertoria;
 • Je zorgt voor de inschrijving, opvolging en controle van de artikelen in de leggers (29, 61, 62, 67, 31…) in samenwerking met de ontvanger;
 • Je behandelt huurcontracten;
 • Je behandelt hypothecaire certificaten;
 • Je stelt dertigjarige titels en attesten van erfopvolging op;
 • Je doet allerhande opzoekingswerk, zoals bv. registratie huurcontract, eigendom titel…
Meer info over de jobinhoud?
Dienst Strategische en Operationele Ondersteuning (AA Patrimoniumdocumentatie)
FOD Financiën
Tel.: 025791270
E-Mail : rzsj.strategischeondersteuning@minfin.fed.be
Meer info over de selectieprocedure?
Call Center Dienst Wervingen
FOD Financiën
Tel.: 025725771
E-mail: infojobs@minfin.fed.be

Profiel kandidaat

Deelnemingsvoorwaarden
1. Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

 • Diploma van het hoger onderwijs (b.v. graduaat, professionele bachelor, kandidaat, academische bachelor) uitgereikt door een Belgische universiteit of een hogeschool na tenminste 2 of 3 jaar studie in een afdeling recht of rechtspraktijk. Voor de houders van deze diploma's is er geen enkele ervaring vereist.
Competenties
Gedragsgerichte competenties
 • Je analyseert gegevens gericht en beoordeelt informatie kritisch.
 • Je gaat zelfstandig om met en lost problemen op, zoekt alternatieven en voert de oplossing uit.
 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Je toont respect voor anderen, hun ideeën en meningen; je aanvaardt procedures en instructies.
 • Je handelt integer, in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, respecteert vertrouwelijkheid, komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid.
 • Je plant en beheert je eigen groei actief in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en je continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.
Technische competentie
 • Je hebt goede mondelinge communicatievaardigheden.
Redeneervaardigheden
 • Abstracte redeneervaardigheden
 • Verbale redeneervaardigheden
Een goede motivatie is eveneens belangrijk.
Opgelet! De motivatie wordt als erg belangrijk voor de job beschouwd en weegt zwaarder door in de eindscore.

Geboden wordt

Loon
Minimum aanvangswedde: 28.682,75 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).
Voordelen

 • mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie
 • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • voordelige hospitalisatieverzekering
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • voordelen en interessante aanbiedingen via de Benefits@work-kaart
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • allerlei sociale voordelen
 • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen
 • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
 • mogelijkheid tot validatie van relevante werkervaring
 • mogelijkheid tot telewerk en/of satellietwerk
 • 26 verlofdagen per jaar 
 • glijdende werkuren in een 38-uren week.
Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op FedWeb, het portaal van het federale personeel.

Meer informatie

Voor meer informatie bekijk onze bedrijfspagina (klik op ons logo bovenaan de vacature).

Solliciteren?
Solliciteer direct via onderstaande button.
https://www.selor.be/nl/vacatures/job/ANG19348/Juridisch-dossierverantwoordelijke-m-v-x-

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Synoniemen jobtitel

rechtspraktijk, recht, overheid, dossierverantwoordelijke, juridisch, bachelor

Deel vacature via e-mail Solliciteren kost slechts enkele minuten.

Hier ga je werken: FOD Financiën

De Federale Overheidsdienst Financiën beheert de middelen om aan de collectieve noden van onze samenleving te voldoen. Dat wil zeggen: dankzij ons werk kunnen mensen erop vertrouwen dat belastingen, rechten en taksen op een correcte en rechtvaardige manier worden geïnd. Bovendien zorgen we ervoor dat middelen efficiënt worden verdeeld om dat te realiseren waarvan iedereen in onze samenleving gebruik maakt: infrastructuur, sociale voorzieningen ed...

Ik wil meer weten over FOD Financiën

Jij een baan, wij geven kinderen een betere toekomst!

Doordat jij gebruik maakt van onze vacatureservice, geven wij kinderen een betere toekomst.

Lees hoe we dat doen