Taken en verantwoordelijkheden

Opdracht

 • de voorbereiding, uitvoering en opvolging verzekeren van de beslissingen van de bestuursorganen van citydev.brussels onder leiding van de administrateur-generaal;
 • deelnemen aan de vergaderingen van de beperkte staf en de raad van bestuur;
 • lid zijn van de directieraad;
 • de voorzitter en de afgevaardigd bestuurder inlichten over de activiteiten van de algemene directie Stadsvernieuwing;
 • de opvolging van de activiteiten van de algemene directie Stadsvernieuwing en de daarbij behorende departementen leiden, coördineren en er de verantwoordelijkheid voor dragen;
 • projecten met betrekking tot een van de materies of opdrachten van de algemene directie opstarten en beheren;
 • bijdragen tot de goede werking en het imago van citydev.brussels door:
  • kwaliteitsprestaties en een hoog niveau van samenwerking binnen de algemene directie aan te moedigen;
  • de communicatie met de andere directies te bevorderen;
 • regelmatig verslag uitbrengen bij de administrateur-generaal over het conceptualiseren van de opdrachten van de algemene directie en de verwachte evolutie van de opdrachten; ? deelnemen aan de vergaderingen met de voogdijoverheden en alle andere instanties waarmee de algemene directie Stadsvernieuwing samenwerkt.

Activiteiten

de algemene directie coördineren:

 • de dagelijkse activiteiten coördineren en toezien op de kwaliteitsvolle uitvoering van de administratieve of de operationele taken:
  • een planning opstellen en waken over de uitvoering ervan;
  • concrete instructies, taken of verantwoordelijkheden geven of doorgeven aan de directe medewerkers;
  • operationele problemen oplossen en ondersteuning bieden bij moeilijke dossiers;
  • vragen van medewerkers beantwoorden over de taken die zij moeten uitvoeren;
  • de medewerkers adviseren en motiveren;
  • de resultaten verbeteren;
  • problemen oplossen bij personeelsgebrek;
  • de communicatie onderhouden tussen de verschillende actoren;
 • de administrateur-generaal bijstaan in het algemene dossierbeheer en meewerken aan het herdefiniëren en optimaliseren van werkprocedures;
 • eventuele problemen opsporen en melden, en oplossingen voorstellen;
 • instaan voor de interne communicatie en het interne overleg over de activiteiten van de algemene directie (deelnemen aan overlegvergaderingen, de planningen van de eigen dienst afstemmen op die van de andere diensten …);
 •  citydev.brussels vertegenwoordigen bij externe partners;
 • de vormingsbehoeften van de medewerkers van de algemene directie beoordelen;
 • het beheer van de uitvoering van de administratieve taken, alsook het beheer van de informatie en de documenten die nodig zijn voor de uitvoering van de opdracht, verzekeren.

projecten opstarten, beheren en opvolgen:

 • een begroting opmaken en instaan voor de naleving en de uitvoering ervan;
 • de activiteiten van het team plannen, organiseren en coördineren;
 • de taken superviseren en controleren;
 • vergaderingen beleggen, bijwonen en leiden;
 • de opstart van een project volgen, toezien op de naleving van verplichtingen, termijnen en budgetten;
 • problemen opsporen en melden, en oplossingen voorstellen;
 • op de hoogte blijven van de evolutie van de wetgeving, materies en/of technieken die betrekking hebben op deze materie.

PROFIEL VAN DE BEKWAAMHEDEN Niveau: A

Kennis

 • de organisatie van de instellingen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
 •  de algemene organisatie en werkingsprincipes van citydev.brussels;
 • de opdracht en prioriteiten van de administratie, de algemene directie en de departementen waar de functie bij hoort;
 • voldoende kennis van of praktische ervaring in de materies en reglementering die de algemene directie behandelt, onder andere op het vlak van stadsvernieuwing, stedenbouw, overheidsfinanciën en overheidsopdrachten;
 • de algemene administratieve procedures.

COMPETENTIES

Leiderschap

 • capaciteit om in de dossiers die de algemene directie behandelt, een globale visie te hebben, een verband te leggen met de vele implicaties en blijk te geven van kritische zin;
 •  capaciteit om strategieën uit te werken voor alle domeinen die onder de bevoegdheid van de algemene directie vallen, en die in actieplannen te gieten om het beleid uit te rollen;
 •  capaciteit om de diensten van de algemene directie te scharen achter een visie en te bereiken doelstellingen.

Initiatief

 • capaciteit om interne veranderingen op te starten om de efficiëntie van de algemene directie te verbeteren en – wat de buitenwereld betreft – om de kwaliteit van de dienstverlening aan de burgers en het imago van de instelling, en dus van het gewest, te verbeteren;
 • capaciteit om nieuwe ideeën en oplossingen voor problemen te ontwikkelen;
 • capaciteit om de zin voor initiatief en de creativiteit van de teams aan te moedigen.

Management

 • capaciteit om zelfstandig te beslissen en te handelen met als doel de beste resultaten te bereiken;
 • capaciteit om een efficiënte samenwerking tot stand te brengen tussen de diensten van de instelling en met andere betrokken instellingen;
 • capaciteit om de activiteiten te organiseren en de nodige bevoegdheden en verantwoordelijkheden te delegeren.

Ontplooiing van teams/medewerkers

 • capaciteit om de competenties op de algemene directie te ontwikkelen: de ontplooiingsbehoeften consolideren en erover informeren, ontplooiingsinitiatieven voorstellen, de rechtstreekse medewerkers coachen;
 • capaciteit om te communiceren en de medewerking van de anderen te verkrijgen voor de doelstellingen van de instelling op korte en middellange termijn;
 • capaciteit om de diensten en de medewerkers van de algemene directie te steunen in hun streven naar het behalen van resultaten door regelmatig feedback te geven over de realisaties en hen ertoe aan te moedigen om voort te zetten.

Klantgerichtheid

 • capaciteit om de partners een kwaliteitsvolle dienstverlening te verzekeren.

Beïnvloeden

 •  capaciteit om belangrijke gesprekspartners te beïnvloeden, zowel extern als intern, om de aan de algemene directie toevertrouwde opdrachten uit te voeren;
 • capaciteit om de formele en informele beïnvloedings- en beslissingsstructuren te begrijpen en te gebruiken in de politieke wereld, bij de gewestelijke overheidsinstanties en Brusselse instellingen;
 • capaciteit om conflicten te beheren.

Rapporteert aan: de raad van bestuur en de administrateur-generaal

Op 17 augustus 2020 publiceerde citydev.brussels in het Belgisch Staatsblad een vacature voor een statutaire betrekking van directeur-generaal (rang A5).

Wilt u deelnemen aan de statutaire wervingsprocedure? Via de link (onderstaande solliciteer nu button) vindt u alle nuttige informatie over de indiening van uw kandidaatsdossier en het verloop van de procedure.

Contactpersoon voor de procedure: Jeroen Wouters – 02 435 15 35 – jwouters@talent.brussels

Synoniemen jobtitel

directeur

Solliciteren kost slechts enkele minuten.

Hier ga je werken: Citydev.brussels

De stad van morgen bouwen we vandaagWerken bij citydev.brussels, dat is je schouders zetten onder een overheidsinstelling die zich al meer dan 40 jaar dag in dag uit inzet voor de toekomst van de Brusselaars en ondernemingen door projecten te ontwikkelen waar economische en stedenbouwkundige ontwikkeling hand in hand gaan.
Kijk voor meer info over onze instelling bij Wie zijn wij? en Onze opdrachten.
citydev.brussels is er zich terdege va...

Ik wil meer weten over Citydev.brussels

Executive Officer Build

NMBS
Gent  (46 km)
Logo NMBS